1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

P L    E N 

  1. pl
  2. en

P L    E N 

PL   EN

million is the population of the 8 largest cities in Poland

0,0

million is the number of households in Poland

0,0

million is the population size of the capital (7th largest city in the EU)

0,00
200

th

th

fastest growing economy in the European Union

50

largest economy in the world

million is the size of the population of Poland (5th place in the EU)

0,0

th

st

Warsaw as the fastest growing city in 2022-26 according to Oxford Economics

50

largest economy in the European Union

50

D O W N L O A D

Summary of 2023 on the commercial real estate market in Central and Eastern Europe.

R E P O R T :

CEE Commercial Real Estate
Market: Study & Overview 2023

 

T H E  L A R G E S T  E C O N O M I E S
I N  T H E  R E G I O N :

T H E  L A R G E S T
E C O N O M Y :  P O L A N D

Nieruchomości inwestycyjne

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe

i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu 

rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 

5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych

i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet 

gospodarczy.

C E E  R E G I O N :
L O C A T I O N

L O C A T I O N

675 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

4 .  W Ę G R Y

4.7 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

14 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

3%

Pustostany (pow. mag.):

0.5 mln

Pow. magaz. - popyt:

4.1 mln

Zasoby pow. magaz.:

9%

Pustostany (pow. biur.):

0.2 mln

Pow. biurowa - popyt:

4.2 mln 

Zasoby pow. biurowej:

4.5%

Inflacja (2024):

$8.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

5.5%

Stopa bezrobocia:

93 026 km²

Powierzchnia:

9.7 mln

Populacja:

$177 mld

PKB (2023):

1 260 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

3 .  C Z E C H Y

5.5 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

16 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

1.8%

Pustostany (pow. mag.):

1.5 mln

Pow. magaz. - popyt:

9.9 mln

Zasoby pow. magaz.:

8%

Pustostany (pow. biur.):

0.2 mln

Pow. biurowa - popyt:

3.7 mln 

Zasoby pow. biurowej:

2.8%

Inflacja (2024):

$9.8 mld

FDI (2022):

AA-

S&P Investment Rating:

2.9%

Stopa bezrobocia:

78 867 km²

Powierzchnia:

10.7 mln

Populacja:

$291 mld

PKB (2023):

Śr. koszt najmu mieszkania:

Śr. koszt najmu pow. mag.:

Śr. koszt najmu pow. biur.:

600 EUR

4%

0.6 mln

5.6 mln

12%

0.21 mln

4.2 mln 

5.8%

Inflacja (2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

6%

Stopa bezrobocia:

238 397 km²

Powierzchnia:

19.1

Populacja:

$301 mld

PKB (2023):

3.6 EUR /

15 EUR /

Pustostany (pow. mag.):

Pow. magaz. - popyt:

Zasoby pow. magaz.:

Pustostany (pow. biur.):

Pow. biurowa - popyt:

Zasoby pow. biurowej:

Average residential rents:

Average warehouse rents:

Average office rents:

Average residential rents:

Average warehouse rents:

Average office rents:

Average residential rents:

Average warehouse rents:

Average office rents:

Average residential rents:

Average warehouse rents:

Average office rents:

1 260 EUR

600 EUR

600 EUR

Śr. koszt najmu mieszkania:

2 .  R U M U N I A

3.6 EUR /

Śr. koszt najmu pow. mag.:

15 EUR /

Śr. koszt najmu pow. biur.:

4%

Pustostany (pow. mag.):

0.6 mln

Pow. magaz. - popyt:

5.6 mln

Zasoby pow. magaz.:

12%

Pustostany (pow. biur.):

0.21 mln

Pow. biurowa - popyt:

4.2 mln 

Zasoby pow. biurowej:

6%

Inflacja (2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

5.8%

Stopa bezrobocia:

238 397 km²

Powierzchnia:

19.1 mln

Populacja:

$301 mld

PKB (2023):

1 100 EUR

Average residential rents:

Average residential rents:

Average residential rents:

4 .  H U N G A R Y

Average warehouse rents:

Average office rents:

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

Inflation ( Jan. 2024):

FDI (2022):

S&P Investment Rating:

Unemployment:

Area:

Population:

GDP (2023):

3 .  C Z E C H  R E P U B L I C

Average warehouse rents:

Average office rents:

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

Inflation ( Jan. 2024):

FDI (2022):

S&P Investment Rating:

Unemployment:

Area:

Population:

GDP (2023):

2 .  R O M A N I A

Average warehouse rents:

Average office rents:

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

Inflation ( Jan. 2024):

FDI (2022):

S&P Investment Rating:

Unemployment:

Area:

Population:

GDP (2023):

Average residential rents:

675 EUR

2%

0.6 mln

4.1 mln

14%

1.8 mln

2.5 mln 

5%

0.55 mln

3.3 mln

12%

0.24 mln

2.0 mln 

3%

0.5 mln

4.1 mln

9%

0.2 mln

4.2 mln 

1.8%

1.5 mln

9.9 mln

8%

0.2 mln

3.7 mln 

4%

0.6 mln

5.6 mln

12%

0.21 mln

4.2 mln 

800 EUR

500 EUR

4.0 EUR /

14 EUR /

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

3.9 EUR /

14.5 EUR /

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

4.7 EUR /

14 EUR /

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

5.5 EUR /

16 EUR /

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 20. na świecie, której PKB przekroczył w 2023 roku 633 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę,  będącą jednocześnie największym polskim miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy k, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO),
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

Polska to 6. co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i 20. na świecie, której PKB przekroczył w 2023 roku 633 mld. Kraj zamieszkuje 37,9 mln ludności (5. miejsce w Unii Europejskiej), a jego stolicę Warszawę, 

będącą jednocześnie największym polskim 

miastem, 1,8 mln mieszkańców. Polska położona jest w Europie Środkowej i zajmuje obszar 312 tysięcy k, co czyni ją 9. największym krajem w Europie. Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji, jak: Unia Europejska (EU), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), World Trade Organization (WTO), The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) oraz Rada Europy. 

The 6th largest economy in the European Union and the 20th in the world, with a GDP exceeding $633 billion in 2023. Poland is home to 37.9 million people (5th place in the EU) and its capital, Warsaw, the largest Polish city, has a population of 1.8 million. Poland covers an administrative area of 312,722 km2 (120,743 sq mi), and is the ninth-largest country in Europe. The country is a member of international organizations such as the European Union, the United Nations, NATO, OSCE, WTO, OECD, and the Council of Europe.

5.  S L O V A K I A

6.  B U L G A R I A

4.  H U N G A R Y

2.7%

Inflation ( Jan. 2024):

$5.5 mld

FDI (2022):

A+

S&P Investment Rating:

6.9%

Unemployment:

49 035 km²

Area:

5.5 mln

Population:

$115 mld

GDP (2023):

4.0%

Inflation ( Jan. 2024):

$2.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

4.2%

Unemployment:

110 994 km²

Area:

6.8 mln

Population:

$90 mld

GDP (2023):

5.5%

Inflation ( Jan. 2024):

$8.5 mld

FDI (2022):

BBB

S&P Investment Rating:

4.5%

Unemployment:

93 026 km²

Area:

9.7 mln

Population:

$177 mld

GDP (2023):

The CEE region stretches from the eastern border of Poland, located 80 km from Berlin, through the Balkans, Caucasus, to Central Asia. Its transit location, where leading European and Euro-Asian trade and communication routes intersect, promotes the dynamic development of economies, particularly land transport. The CEE region hosts 5 out of 9 trans-European corridors, including 4 through Poland (from Helsinki through Warsaw, with a branch to Gdańsk; from Berlin through Warsaw, Minsk, and Moscow to Nizhny Novgorod; from Brussels through Kraków to Kiev; from Gdańsk to Brno). The region has well-developed transport infrastructure, including highways, railways, and airports, with infrastructure development being a constant economic priority for the countries within it..

Obszar regionu CEE rozciąga się od wschodniej granicy Polski, położonej 80 km od Berlina, przez Bałkany, Kaukaz, aż po Azję Środkową. Tranzytowe położenie regionu,
w którym krzyżują się wiodące europejskie oraz europejsko-azjatyckie szlaki handlowe 
i komunikacyjne, sprzyja dynamicznemu rozwojowi gospodarek, w szczególności transportu lądowego. Przez region CEE wiedzie 5 z 9 korytarzy transeuropejskich, w tym 4 przez Polskę (z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska; z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu; 
z Brukseli przez Kraków do Kijowa; z Gdańska do Brna). Region posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, obejmującą sieć autostrad, linii kolejowych
i lotnisk, zaś rozwój infrastruktury stanowi dla państw w nim leżących stały priorytet gospodarczy.

 

The CEE region stretches from the eastern border of Poland, located 80 km from Berlin, through the Balkans, Caucasus, to Central Asia. Its transit location, where leading European and Euro-Asian trade and communication routes intersect, promotes the dynamic development of economies, particularly land transport. The CEE region hosts 5 out of 9 trans-European corridors, including 4 through Poland (from Helsinki through Warsaw, with a branch to Gdansk; from Berlin through Warsaw, Minsk, and Moscow to Nizhny Novgorod; from Brussels through Krakow to Kiev; from Gdansk to Brno). The region has well-developed transport infrastructure, including highways, railways, and airports, with infrastructure development being a constant economic priority for the countries within it.

 

(sqm) modern warehouse space stock in the CEE region

0

%

%

0

to prognoz. różnica wzrostu realnego PKB
w regionie CEE względem 
średniej unijnej w 2024 r.

forecasted difference in real GDP growth in the CEE region compared to the EU average in 2024 (2.2% vs. 1.3%)

forecasted average inflation rate in CEE countries in 2024

0,0
0

mln mkw. to zasoby nowoczesnej
pow. handlowej
w regionie CEE

 

(sqm) modern retail space stock in the CEE region

mln mkw. to zasoby nowoczesnej pow. 
biurowej w regionie
CEE

 

(sqm) modern office space stock in the CEE region

0

M

M

M

+

total population of the CEE region

0

2.  R O M A N I A

3.  C Z E C H  R E P U B L I C

1 .  P O L A N D

N A J W I Ę K S Z E 
G O S P O D A R K I  R E G I O N U

C E E - 6 :  T H E  L A R G E S T 
E C O N O M I E S  I N  T H E  R E G I O N

Region zamieszkiwany przez 112 milionów ludzi, składający się z 26 państw, w tym 11 członków Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pod względem rozwoju gospodarczego, w ostatnich 30 latach z krajami CEE należącymi do UE konkurować mogły tylko takie kraje jak Chiny, Hongkong, Tajwan, Singapur i Korea Płd. Tak duży sukces ekonomiczny i społeczny kraje byłego bloku wschodniego osiągnęły dzięki dołączeniu do otwartej gospodarki europejskiej, bardzo dobrze wykształconej i konkurencyjnej cenowo sile roboczej, a także szeroko zakrojonym inwestycjom infrastrukturalnym oraz technologicznym. W 2023 roku łączny PKB regionu wyniósł ok. 1,5 bln dol. 

The region is home to 112 million people, consisting of 26 countries, including 11 European Union members: Poland, Romania, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Lithuania, Latvia, and Estonia. In terms of economic development, over the last 30 years, the countries in CEE that are EU members could only compete with countries like China, Hong Kong, Taiwan, Singapore, and South Korea. Such significant economic and social success in the former Eastern Bloc countries was achieved through their accession to the open European economy, highly educated and competitively priced workforce, as well as extensive infrastructural and technological investments. In 2023, the combined GDP of the region reached approximately $1.5 trillion.

T H E  C E E  R E G I O N :
A  B R I E F  O V E R V I E W

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   ENG

PL   ENG

Tranzytowe położenie Polski pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Północnej i Południowej sprzyja rozwojowi gospodarki, a w szczególności transportu lądowego. Przez Polskę wiodą 4 z 10 korytarzy transeuropejskich: z Helsinek przez Warszawę, z odgałęzieniem do Gdańska, z Berlina przez Warszawę, Mińsk i Moskwę do Niżnego Nowogrodu, z Brukseli przez Kraków do Kijowa oraz z Gdańska do Brna. Drogi międzynarodowe przebiegające przez Polskę są stale rozbudowywane i unowocześniane, a rozwój infrastruktury drogowej stanowi jeden 

z priorytetów gospodarczych kraju.

0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0

euro to średnia cena najmu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw. 

mieszkania
w Warszawie

euro to średnia cena zakupu 1 mkw.  

mieszkania
w Polsce

euro to

średnie miesięczne
wynagrodzenie

w Polsce

Rynek mieszkaniowy

W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 tys. mieszkań, z czego 129 tys. zostało wybudowanych 

przez firmy deweloperskie, a 81 tys. przez inwestorów indywidualnych (domy jednorodzinne). Całkowita liczba istniejących mieszkań w Polsce przekracza 15 mln, z czego 1,2 mln to mieszkania przeznaczone na wynajem. Deficyt mieszkań w Polsce szacuje się na 2,4 mln.

Rynek hotelowy

W 2022 roku funkcjonowało w Polsce 2,5 tys. hoteli mieszczących

144 tys. pokoi i 297 tys. miejsc noclegowych. Średnie obłożenie hoteli w dużych miastach w żadnym miesiącu 2022 roku nie spadło poniżej 60%. W 2021 roku w budowę nowych obiektów zainwestowano 

695 mln euro (257 mln w hotele 3*, 272 mln w hotele 4* i 100 mln w hotele 5*). 

Rynek magazynowy

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce  pod koniec 2022 roku wynosiły 27,4 mln mkw. (wzrost o 18% rok do roku), przy wskaźniku powierzchni niewynajętej na poziomie 4,2%. Koszty najmu powierzchni magazynowych, zużycia energii oraz kosztów pracy w Polsce należą do najniższych w Europie.   

Rynek powierzchni handlowych

Całkowite zasoby nowoczesnych 

powierzchni handlowych w Polsce wynoszą 15,9 mln mkw. W 2022 roku podaż nowych powierzchni wyniosła 400 tys. mkw, z czego 70% to retail parki. W budowie pozostaje ponad 300 tys. mkw. (60% w małych miastach). Obroty galerii handlowych w 2022. roku nie tylko powróciły do poziomów sprzed pandemii Covid-19, ale przewyższyły je o 16% procent.

Sektor przemysłowy

Przemysł to jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych polskich oraz zagranicznych firm, w tym wielu 

międzynarodowych koncernów z branż: samochodowej, maszynowej, lotniczej, AGD, elektronicznej, meblarskiej, metalowej, 

chemicznej, ceramicznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Rynek biurowy

Na koniec 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w największych polskich miastach wynosiły 12,7 mln mkw. W tym samym czasie w realizacji pozostawało ok. 750 tys. mkw. biur, z czego większość trafi na rynek do końca 2024 r. W związku z niską aktywnością deweloperów na rynku biurowym, przewiduje się lukę podażową nowej powierzchni od 2024 roku.

T H E  L A R G E S T  E C O N O M Y 
I N  T H E  R E G I O N :  P O L A N D

Napisz do nas:

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Dogodne położenie Polski

w centrum Europy sprawia,

że w krótkim czasie 

dotrzeć z niej można za

pomocą transportu

drogowego, kolejowego

lub lotniczego do

wszystkich głównych

miast europejskich. Czyni

to Polskę atrakcyjną

lokalizacją dla inwestycji 

logistycznych oraz

produkcyjnych.

Dogodne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że w krótkim czasie dotrzeć z niej można za pomocą transportu drogowego, kolejowego lub lotniczego do wszystkich głównych miast europejskich. Czyni to Polskę atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji logistycznych oraz produkcyjnych.

mln to łączna
liczba ludności 8 największych

polskich miast

Pisali o nas:

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

k.knapik@blackwhale.pl

Kamil Knapik

Business Development Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

Co robimy?

5.8%

Inflation ( Jan. 2024):

$11.2 mld

FDI (2022):

BBB-

S&P Investment Rating:

6%

Unemployment:

238 397 km²

Area:

19.1 mln

Population:

$301 mld

GDP (2023):

2.9%

Inflation ( Jan. 2024):

$9.8 mld

FDI (2022):

AA-

S&P Investment Rating:

2.8%

Unemployment:

78 867 km²

Area:

10.7 mln

Population:

$291 mld

GDP (2023):

3.6 EUR /

15 EUR /

Warehouse space vacancy:

Warehouse space demand:

Warehouse space stock:

Office vacancy:

Office space demand:

Office space stock:

3.9 EUR /

Average warehouse rents:

14 EUR /

Average office rents:

4%

Warehouse space vacancy:

5.7 mln

Warehouse space demand:

24 mln

Warehouse space stock:

11%

Office vacancy:

0.7 mln

Office space demand:

11.6 mln 

Office space stock:

3.9%

Inflation ( Jan. 2024):

$25.1 mld

FDI (2022):

A-

S&P Investment Rating:

3.2%

Unemployment:

322 575 km²

Area:

38 mln

Populacja:

Population:

$688 mld

GDP (2023):

Beata Kądziela

0
0
0
0

GLOBAL OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

QUORUM, WROCLAW

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

SLONECZNE TARASY, LODZ

RESIDELTIAL COMPLEX
(REVISIT HOME)

CRAFT, KATOWICE

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

WIMA WIDZEWSKA MANUFAKTURA, LODZ

MIXED-USE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

VIBE, WARSAW

OFFICE BUILDING
(GHELAMCO)

ATAL OLIMPIJSKA, KATOWICE

RESIDENTIAL COMPLEX
(ATAL)

TOWAROWA SQUARE PARK, WARSAW

RESIDENTIAL COMPLEX
(ASBUD GROUP)

DRUCIANKA CAMPUS, WARSAW

MIXED-USE COMPLEX
(LIEBRECHT & WOOD)

PERUN FACTORY, WARSAW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(SOHO DEVELOPMENT)

GRUNDMANNA OFFICE PARK, KATOWICE

OFFICE COMPLEX
(CAVATINA HOLDING)

BOHEMA - STREFA PRAGA, WARSAW

REVITALIZED MIXED-USE COMPLEX
(OKAM)

NOWY RYNEK, POZNAN

MIXED-USE COMPLEX
(SKANSKA)

DOLNYCH MLYNOW, CRACOW

REVITALIZED RESIDENTIAL COMPLEX
(NOHO INVESTMENT)

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

Average residential rents:

Average warehouse rents:

Average office rents:

M

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

office@blackwhale.pl
0048 507 508 334

O T H E R
 

About us
CEE region

Insights
Press kit

N A V I G A T I O N
 

Home
Value for clients

Support areas 

Sectors

P O L I T I C S

 

Cookies
Regulations

Private policy

Contact