P O B I E R Z

Podsumowanie 2023 roku na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych gospodarek regionu: Polski, Rumunii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz krajów bałtyckich.

R A P O R T

CEE Commercial Real Estate Market:
Study & Overview 2023

 

CEE Commercial Real Estate
Market: Study & Overview 2023

 

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

C Z Y T A J

Większość deweloperów (62%), którzy zostali poddani ankietowaniu przez Narodowy Bank Polski, spodziewa się utrzymania poziomu sprzedaży mieszkań w bieżącym roku na zbliżonym poziomie do 2023 roku. 

1 4 . 0 3 . 2 0 2 4

Sektor magazynowy w Polsce: stabilność i perspektywy rozwoju

Rynek magazynowy zakończył 2023 rok z solidnymi wynikami, utrzymując stabilny kurs, mimo przechodzenia przez zmiany i pojawiające się wyzwania. Transakcje związane z sektorem magazynowym nadal stanowiły znaczący (47%) udział w całkowitym wolumenie inwestycji, co świadczy o jego...

1 5 . 0 4 . 2 0 2 4

Perspektywy na rok 2024 wskazują na dynamiczny rozwój na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Przewiduje się, że zasoby nieruchomości tego sektora 

przekroczą 34 mln m2, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Szczególnie rynek w Warszawie wyróżnia się jako lider...

Dane udostępnione przez Colliers wskazują, że w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku całkowita powierzchnia nowoczesnych obiektów handlowych nieznacznie wzrosła, w porównaniu do końca 2023 roku, przekraczając 12,9 mln mkw.

Aktualności z rynku handlowego: I kw. 2024

0 4 . 0 4 . 2 0 2 4

0 2 . 0 4 . 2 0 2 4

Jak wynika z prognoz CBRE, do końca 2024 roku zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Rumunii przekroczą 4,5 mln mkw., ustanawiając nowy rekord. Przewiduje się, że projekty w budowie dodadzą około 185 000 mkw. zasobów handlowych w tym kraju.

Nowy rekord na rynku handlowym w Rumunii

Ankieta NBP dot. oczekiwań deweloperów w Polsce

  1. pl
  2. en

Region zamieszkiwany przez 112 milionów ludzi, składający się z 26 państw, w tym 11 członków Unii Europejskiej: Polski, Rumunii, Czech, Węgier,

Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Pod względem rozwoju gospodarczego, 
w ostatnich 30 latach z krajami CEE należącymi do UE konkurować mogły tylko takie kraje jak Chiny, Hongkong, Tajwan, Singapur i Korea Płd. Tak duży sukces ekonomiczny i społeczny kraje byłego bloku wschodniego osiągnęły dzięki dołączeniu do otwartej gospodarki europejskiej, bardzo dobrze wykształconej i konkurencyjnej cenowo sile 

roboczej, a także szeroko zakrojonym inwestycjom
infrastrukturalnym oraz technologicznym. 
W 2023 roku łączny PKB regionu wyniósł ok. 1,5 bln dol. 

P L    E N 

P L    E N 

Energetyczny

Funkcjonujące i przynoszące dochód elektrownie słoneczne oraz wiatrowe, projekty deweloperskie z sektora odnawialnych źródeł energii, tereny atrakcyjne dla prowadzenia działalności w branży OZE.

Produkcyjny

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty produkcyjne, obiekty nowoczesne oraz niższych klas, z umowami najmu oraz nieużytkowane, tereny inwestycyjne w lokalizacjach atrakcyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej. 

Magazynowy

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty magazynowe, nowoczesne oraz niższych klas, z umowami najmu oraz nieużytkowane, tereny inwestycyjne w strategicznych dla działalności magazynowej lokalizacjach. 

Senior living

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego w sektorze najmu senioralnego, budynki z potencjałem pod mieszkalnictwo senioralne, tereny pod budowę obiektów zamieszkania zbiorowego dla osób starszych. 

Student housing

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego w sektorze najmu studenckiego, budynki do modernizacji z potencjałem pod najem studencki, w tym te o aktualnie odmiennej funkcji, tereny pod obiekty 

zamieszkania studenckiego. 

PRS

Budynki generujące dochód z tytułu najmu instytucjonalnego, budynki w atrakcyjnych lokalizacjach z potencjałem działalności w formule PRS, tereny pod budowę osiedli i pojedynczych obiektów PRS.

Mieszkaniowy

Generujące dochód z najmu budynki o funkcji mieszkalnej, nieużytkowane budynki mieszkalne do modernizacji, tereny pod budowę osiedli mieszkaniowych w zabudowie jedno- lub 

wielorodzinnej, projekty deweloperskie mieszkaniowe.

Hotelowy

Funkcjonujące i niefunkcjonujące hotele i inne obiekty zbiorowego zakwaterowania, budynki do modernizacji z potencjałem pod budowę hoteli,  w tym te o aktualnie odmiennej funkcji, tereny i projekty deweloperskie hotelowe. 

Handlowy

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty handlowe, w tym centra handlowe, parki handlowe, obiekty typu convenience, markety, hipermarkety, centra wyprzedażowe, a także grunty o przeznaczeniu handlowym.

Biurowy

Nowoczesne biurowce klasy A, starsze obiekty w klasach B i C, wiekowe budynki wymagające gruntownej modernizacji, tereny o przeznaczeniu biurowym, deweloperskie projekty biurowe.

Wierzymy w wartość współpracy

Nawiązywanie partnerstw przez podmioty wzajemnie uzupełniające swoje możliwości i kompetencje, stanowi skuteczną metodę osiągania celów. Wspieramy podmioty inwestycyjne i firmy deweloperskie
w budowaniu wartościowych kooperacji.

Wierzymy w rozumienie potrzeb

Gruntowna i drobiazgowa znajomość potrzeb Klientów, w tym ich sposobów myślenia, realizowanych strategii, upodobań, procesów analitycznych i schematów 

podejmowania decyzji pozwala nam na wnoszenie do ich biznesów realnej wartości. 

Wierzymy w znaczenie dyskrecji

Skuteczność realizowania lukratywnych transakcji na rynku nieruchomości stanowi pożądaną wartość dla każdego uczestnika tego rynku, jednak robienie tego bez niepotrzebnego rozgłosu stanowi jeszcze cenniejszą umiejętność. 

S E K T O R Y  R Y N K U

W I Ę C E J  T R E Ś C I

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

C Z Y T A J

Komercjalizacja obiektów

Maksymalizacja dochodów generowanych przez nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów najmu, zabezpieczanie interesów właściciela,  prowadzenie rozmów z potencjalnymi najemcami, 
negocjowanie warunków w imieniu wynajmującego.

Zwiększanie wartości nieruchomości portfelowych

Strategie podnoszenia wartości aktywów, uwzględniające przygotowywanie terenów do procesu budowlanego, modernizację i zmianę funkcji nieruchomości budynkowych, uzyskanie decyzji administracyjnych.

Maksymalizacja zwrotów
z inwestycji

Wybór lokalizacji inwestycji, dobór funkcji dla planowanych i istniejących obiektów, optymalizacja wielkości terenów inwestycyjnych oraz ich wykorzystania, opracowanie optymalnego produktu dla przyszłego nabywcy bądź najemcy.

Wierzymy w siłę sieci relacji

Wartościowe relacje stanowią istotny element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Tworzoną przez nas sieć 

kontaktów i relacji traktujemy jako najcenniejszy zasób, dlatego pragniemy je pielęgnować, pogłębiać i rozwijać. 

Analiza potencjału nieruchomości

Analiza chłonności terenów niezabudowanych oraz zabudowanych (w tym ocena możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki), studium wykonalności, analiza opłacalności inwestycji, analiza potencjału rynku. 

Kojarzenie partnerów joint venture

Łączenie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy typu joint venture, poszukujących partnerów o określonej wiedzy, umiejętnościach i zasobach (takich jak praktyczny know-how, znajomość rynku czy
kapitał inwestycyjny).

Strategie wejścia na rynki CEE 

Wspieramy inwestorów zainteresowanych aktywnością w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy 

uwarunkowania rynków, oceniamy potencjał lokalizacji, identyfikujemy specyficzne zagrożenia
i rekomendujemy strategie.

Zarządzanie procesami transakcyjnymi

Udział w negocjacjach warunków kupna/sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji, identyfikacja czynników ryzyka, sporządzanie i opiniowanie umów, wyceny i analizy due diligence, wsparcie w zakresie finalizacji transakcji.

Prowadzenie dyskretnej sprzedaży aktywów

Kreowanie popytu wyłącznie w oparciu o bezpośrednie relacje z uczestnikami rynku, silne rozeznanie w zakresie ich potrzeb oraz kierowanie ofert maksymalnie do trzech odbiorców naraz, pozwala na zachowanie 
wysokiego stopnia dyskrecji sprzedaży.

Restrukturyzacja portfela nieruchomości / banku ziemi

Sprzedaż części aktywów portfelowych, które nie są spójne z bieżącą strategią firmy oraz nabycie nowych aktywów, które będą lepiej pełniły swoje funkcje, optymalizując osiągane wyniki finansowe.

Akwizycja gruntów zabudowanych

Pozyskiwanie nieruchomości budynkowych

o różnych funkcjach i na rozmaite cele, od generujących dochód nowoczesnych obiektów biurowych, po zabytkowe budynki do renowacji, 

z potencjałem hotelowym, mieszkaniowym czy wielofunkcyjnym. 

K R E O W A N I E
W A R T O Ś C I

P O Z N A J  N A S Z Ą  M I S J Ę

Wspieramy wymianę informacji 
pomiędzy uczestnikami rynku
nieruchomości, wnosząc
wkład w przekształcanie miast 

tworzenie przestrzeni,
mających pozytywny 
wpływ
na społeczności, gospodarkę
oraz naszą 
planetę.

Wspieramy wymianę informacji 
pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości, nosząc wkład
w przekształcanie 
miast 
tworzenie przestrzeni, mających pozytywny wpływ na społeczności, gospodarkę oraz naszą planetę.

P O Z N A J  N A S Z Ą  M I S J Ę

Wspieramy wymianę informacji pomiędzy uczestnikami rynku
nieruchomości, nosząc
wkład w przekształcanie 

miast tworzenie 

przestrzeni, mających 

pozytywny wpływ na

społeczności,

gospodarkę oraz naszą planetę.

O B S Z A R Y  W S P A R C I A

Zwiększona szybkość działania potrafi czynić znaczącą 
różnicę, w szczególności gdy dotyczy starań o nabywanie nieruchomości atrakcyjnie
zlokalizowanych, o wysokim potencjale inwestycyjnym lub w okazyjnej cenie - czyli takich, na które potencjalne zainteresowanie rynku jest najwyższe. Dzięki naszym sprawnym analizom i głębokiej znajomości potrzeb Klientów, otrzymują oni wyłącznie oferty bezpośrednio korespondujące z ich celami i preferencjami, co znacząco skraca procesy decyzyjne.  

Gruntowna znajomość potrzeb Klientów i przykładanie wagi do aktualności posiadanych danych pozwala nam na skuteczne łączenie popytu z podażą aktywów nieruchomościowych w niemal dowolnej postaci. Nasz model kreowania popytu, realizowany wyłącznie na bazie bezpośrednich relacji z uczestnikami rynku, pozwala na zachowanie maksymalnej dyskrecji sprzedaży, gwarantując, iż oferta trafia wyłącznie na biurka inwestorów poszukujących nieruchomości o ściśle zbieżnych parametrach.

Transakcje na rynku nieruchomości to złożone procesy, pełne czyhających zagrożeń pod przeróżnymi 

postaciami. Skuteczne zarządzanie ryzykami polega na zidentyfikowaniu ich, a następnie opracowaniu 

skutecznych planów ich zapobieżenia lub minimalizacji potencjalnych negatywnych konsekwencji. Pomagamy Klientom w osiąganiu założonych celów transakcyjnych i zamierzeń strategicznych, przy jednoczesnym ograniczaniu wszelkich zbędnych ryzyk.

Najwyższa dyskrecja podczas 

generowania popytu

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa kupna/sprzedaży

Sprawniejsze wykorzystywanie okazji rynkowych

Akwizycja terenów pod inwestycje

Jesteśmy dla naszych Klientów oczami i uszami, dostarczając informacji o ofertach nieruchomości typu off-market o rozmaitym przeznaczeniu i zgodnych wieloma wytycznymi, niedostępnych dla innych uczestników rynku.

Zwiększony dostęp do atrakcyjnych nieruchomości

Na rynku nieruchomości konkuruje o atrakcyjne oferty tysiące firm z kraju i zagranicy, reprezentujących wiele branż i sektorów, a których sukces uzależniony jest od efektywnego pozyskiwania pożądanych dla prowadzonej działalności aktywów. Jedną z kluczowych korzyści współpracy z Black Whale jest dostęp do ofert typu off-market, bezpośrednio korespondujących ze zgłaszanymi potrzebami, planami i preferencjami.  

I D E O L O G I A

K R E O W A N I A
W A R T O Ś C I

P O Z N A J  N A S Z Ą  M I S J Ę

Wierzymy
w wartość współpracy

Skuteczność realizowania lukratywnych transakcji na rynku nieruchomości stanowi pożądaną wartość dla każdego uczestnika tego rynku, jednak robienie tego bez niepotrzebnego rozgłosu stanowi jeszcze cenniejszą umiejętność. 

Gruntowna i drobiazgowa znajomość potrzeb Klientów, w tym ich sposobów myślenia, realizowanych strategii, upodobań, procesów analitycznych i schematów podejmowania decyzji pozwala nam na wnoszenie do ich biznesów realnej wartości. 

Wartościowe relacje stanowią istotny element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Tworzoną przez nas sieć kontaktów i relacji traktujemy jako najcenniejszy zasób, dlatego pragniemy je pielęgnować, pogłębiać i rozwijać. 

Nawiązywanie partnerstw przez podmioty 
wzajemnie uzupełniające swoje możliwości
i kompetencje, stanowi skuteczną metodę osiągania celów. Wspieramy podmioty inwestycyjne i firmy deweloperskie
w budowaniu wartościowych kooperacji.

Skuteczność realizowania lukratywnych transakcji na rynku nieruchomości stanowi pożądaną wartość dla każdego uczestnika tego rynku, jednak robienie tego bez niepotrzebnego rozgłosu stanowi jeszcze cenniejszą umiejętność. 

Gruntowna i drobiazgowa znajomość potrzeb Klientów, w tym ich sposobów myślenia, realizowanych strategii, upodobań, procesów analitycznych i schematów 
podejmowania decyzji pozwala nam na wnoszenie do ich biznesów realnej wartości. 

Wartościowe relacje stanowią istotny element sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Tworzoną przez nas sieć kontaktów i relacji traktujemy jako najcenniejszy zasób, dlatego pragniemy je pielęgnować, pogłębiać i rozwijać. 

Wierzymy
w znaczenie dyskrecji

Wierzymy
w rozumienie potrzeb

Wierzymy
w siłę sieci relacji


 

K R E O W A N I E  W A R T O Ś C I

K R E O W A N I E  W A R T O Ś C I

N A J N O W S Z E
A R T Y K U Ł Y

Gruntowna znajomość potrzeb Klientów i przykładanie wagi do aktualności 

posiadanych danych pozwala nam na skuteczne łączenie popytu z podażą aktywów nieruchomościowych w niemal dowolnej postaci. Nasz model kreowania popytu, realizowany wyłącznie na bazie bezpośrednich relacji z uczestnikami rynku, pozwala na zachowanie maksymalnej dyskrecji sprzedaży, gwarantując, iż oferta trafia wyłącznie na biurka inwestorów poszukujących nieruchomości o ściśle zbieżnych parametrach. 

Transakcje na rynku nieruchomości to złożone procesy, pełne czyhających zagrożeń pod przeróżnymi postaciami. Skuteczne zarządzanie ryzykami polega na zidentyfikowaniu ich, a następnie opracowaniu skutecznych planów ich zapobieżenia lub minimalizacji potencjalnych negatywnych konsekwencji. Pomagamy Klientom w osiąganiu założonych celów 

transakcyjnych i zamierzeń strategicznych, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych ryzyk.

Zwiększona szybkość działania potrafi czynić znaczącą różnicę, w szczególności gdy dotyczy starań o nabywanie 

nieruchomości atrakcyjnie zlokalizowanych, o wysokim potencjale inwestycyjnym lub w okazyjnej cenie - czyli takich, na które potencjalne zainteresowanie rynku jest najwyższe. Dzięki naszym sprawnym analizom

i głębokiej znajomości potrzeb Klientów, 

otrzymują oni wyłącznie oferty bezpośrednio korespondujące z ich celami i preferencjami, co znacząco skraca procesy decyzyjne.  

Na rynku nieruchomości konkuruje o atrakcyjne oferty tysiące firm z kraju

i zagranicy, reprezentujących wiele branż

i sektorów, a których sukces uzależniony jest od efektywnego pozyskiwania pożądanych dla prowadzonej działalności aktywów. Jedną z kluczowych korzyści współpracy z Black Whale jest dostęp do ofert typu off-market, bezpośrednio korespondujących ze zgłaszanymi 

potrzebami, planami i preferencjami.  

Gruntowna znajomość potrzeb 

Klientów i przykładanie wagi do aktualności posiadanych danych
pozwala nam na skuteczne łączenie popytu z podażą aktywów nieruchomościowych w niemal dowolnej postaci. Nasz model kreowania popytu, realizowany wyłącznie na bazie bezpośrednich relacji z uczestnikami rynku, pozwala na zachowanie maksymalnej dyskrecji sprzedaży, gwarantując, iż oferta trafia wyłącznie na biurka inwestorów poszukujących nieruchomości o ściśle zbieżnych parametrach. 

Najwyższa dyskrecja
podczas generowania popytu 

 

Transakcje na rynku nieruchomości to złożone procesy, pełne czyhających zagrożeń pod 
przeróżnymi postaciami. Skuteczne zarządzanie ryzykami polega na zidentyfikowaniu ich, a następnie opracowaniu skutecznych planów ich zapobieżenia lub minimalizacji potencjalnych negatywnych konsekwencji. Pomagamy Klientom w osiąganiu założonych celów 

transakcyjnych i zamierzeń strategicznych, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych ryzyk.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa kupna/sprzedaży
 

Zwiększona szybkość działania potrafi czynić znaczącą różnicę,
w szczególności gdy dotyczy starań 
o nabywanie nieruchomości
atrakcyjnie zlokalizowanych,
o wysokim potencjale inwestycyjnym lub w okazyjnej cenie - czyli takich, na które potencjalne zainteresowanie rynku jest najwyższe. Dzięki naszym sprawnym analizom i głębokiej znajomości potrzeb Klientów, otrzymują oni wyłącznie oferty bezpośrednio korespondujące z ich celami
i preferencjami, co znacząco skraca procesy decyzyjne.  

Sprawniejsze wykorzystywanie okazji rynkowych 

 

Na rynku nieruchomości konkuruje o atrakcyjne oferty tysiące firm 
z kraju i zagranicy, reprezentujących wiele branż i sektorów, a których sukces uzależniony jest od efektywnego pozyskiwania pożądanych dla prowadzonej działalności aktywów. Jedną
z kluczowych korzyści współpracy
z Black Whale jest dostęp do ofert typu off-market, bezpośrednio korespondujących ze zgłaszanymi 

potrzebami, planami i preferencjami.  

Zwiększony dostęp do atrakcyjnych nieruchomości

 

W A R T O Ś Ć

D L A  K L I E N T Ó W

Z B Y C I E

T R A N S A K C J A

A N A L I Z A

A K W I Z Y C J A

Funkcjonujące i przynoszące dochód elektrownie słoneczne oraz wiatrowe, projekty deweloperskie z sektora odnawialnych źródeł energii, tereny atrakcyjne dla prowadzenia działalności
w branży OZE.

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty magazynowe różnych klas, 
z umowami najmu oraz 
nieużytkowane, tereny inwestycyjne w strategicznych dla działalności magazynowej lokalizacjach. 

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego
w sektorze najmu senioralnego, budynki
z potencjałem pod mieszkalnictwo senioralne, 
tereny pod budowę obiektów zamieszkania zbiorowego dla osób starszych. 

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego
w sektorze najmu studenckiego, budynki do modernizacji z potencjałem pod najem studencki, w tym te 
o aktualnie odmiennej funkcji, tereny pod obiekty 
zamieszkania studenckiego. 

Budynki generujące dochód 
z tytułu najmu instytucjonalnego, budynki
w atrakcyjnych lokalizacjach
z potencjałem działalności
w formule PRS, tereny pod budowę osiedli i pojedynczych obiektów PRS.

Generujące dochód z najmu budynki o funkcji mieszkalnej, 
nieużytkowane budynki mieszkalne do modernizacji, tereny pod budowę osiedli mieszkaniowych w zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, projekty deweloperskie mieszkaniowe.

Funkcjonujące
i niefunkcjonujące hotele i inne obiekty zbiorowego zakwaterowania, budynki do modernizacji z potencjałem pod budowę hoteli, w tym te 
o aktualnie odmiennej funkcji, tereny i projekty deweloperskie hotelowe. 

Funkcjonujące
i niefunkcjonujące obiekty

handlowe, w tym centra handlowe, parki handlowe, obiekty typu convenience, markety, hipermarkety, centra wyprzedażowe, a także grunty o przeznaczeniu handlowym.

Nowoczesne biurowce klasy A, starsze obiekty w klasach B i C, 
wiekowe budynki wymagające gruntownej modernizacji, tereny o przeznaczeniu biurowym, deweloperskie projekty biurowe.

Funkcjonujące i przynoszące dochód elektrownie słoneczne oraz wiatrowe, projekty deweloperskie
z sektora odnawialnych źródeł energii, tereny atrakcyjne dla prowadzenia działalności w branży OZE.

Energetyczny 

 

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty produkcyjne, obiekty nowoczesne oraz niższych klas, 
z umowami najmu oraz 
nieużytkowane, tereny inwestycyjne
w lokalizacjach atrakcyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej. 

Produkcyjny
 

Funkcjonujące i niefunkcjonujące obiekty magazynowe różnych klas, 
z umowami najmu oraz 
nieużytkowane, tereny inwestycyjne w strategicznych dla działalności magazynowej lokalizacjach. 

Magazynowy
 

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego w sektorze najmu senioralnego, budynki z potencjałem pod mieszkalnictwo senioralne, 
tereny pod budowę obiektów zamieszkania zbiorowego dla osób starszych. 

Senior Living 

 

Funkcjonujące obiekty zamieszkania zbiorowego w sektorze najmu studenckiego, budynki do modernizacji z potencjałem pod najem studencki, w tym te 
o aktualnie odmiennej funkcji, tereny pod obiekty zamieszkania studenckiego. 

Student housing

Budynki generujące dochód z tytułu najmu instytucjonalnego, budynki
w atrakcyjnych lokalizacjach
z potencjałem działalności
w formule PRS, tereny pod budowę osiedli i pojedynczych obiektów PRS.

PRS
 

Generujące dochód z najmu budynki o funkcji mieszkalnej, nieużytkowane budynki mieszkalne do modernizacji, tereny pod budowę osiedli mieszkaniowych w zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, projekty deweloperskie mieszkaniowe.

Mieszkaniowy

Funkcjonujące i niefunkcjonujące hotele i inne obiekty zbiorowego zakwaterowania, budynki do modernizacji z potencjałem pod budowę hoteli, w tym te o aktualnie odmiennej funkcji, tereny i projekty deweloperskie hotelowe. 

Hotelowy 

 

Funkcjonujące i niefunkcjonujące
obiekty handlowe, w tym centra handlowe, parki handlowe, obiekty typu convenience, markety, hipermarkety, centra wyprzedażowe, a także grunty o przeznaczeniu handlowym.

Handlowy 

 

Nowoczesne biurowce klasy A, starsze obiekty w klasach B i C, 
wiekowe budynki wymagające gruntownej modernizacji, tereny
o przeznaczeniu biurowym, deweloperskie projekty biurowe.

Biurowy 

 

S E K T O R Y  R Y N K U

N A J N O W S Z E
A R T Y K U Ł Y

Sprzedaż części aktywów portfelowych, które nie są spójne z bieżącą strategią firmy oraz nabycie nowych aktywów, które będą lepiej pełniły swoje funkcje, optymalizując 

osiągane wyniki finansowe.

Pozyskiwanie nieruchomości budynkowych o różnych funkcjach i na rozmaite cele, od generujących dochód nowoczesnych obiektów biurowych, po zabytkowe budynki do renowacji, z potencjałem 

hotelowym, mieszkaniowym czy wielofunkcyjnym. 

Jesteśmy dla naszych Klientów oczami i uszami, dostarczając informacji o ofertach nieruchomości typu off-market o rozmaitym przeznaczeniu i zgodnych wieloma wytycznymi, niedostępnych dla innych uczestników rynku.

Maksymalizacja dochodów generowanych przez nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów najmu, zabezpieczanie interesów właściciela, prowadzenie rozmów
z potencjalnymi najemcami, 

negocjowanie warunków w imieniu wynajmującego.

Strategie podnoszenia wartości aktywów, uwzględniające 

przygotowywanie terenów do procesu budowlanego, modernizację i zmianę funkcji nieruchomości budynkowych, uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wybór lokalizacji inwestycji, dobór funkcji dla planowanych i istniejących obiektów, optymalizacja wielkości terenów
inwestycyjnych oraz ich wykorzystania, opracowanie optymalnego produktu dla przyszłego nabywcy bądź najemcy.

Analiza chłonności terenów niezabudowanych oraz zabudowanych (w tym ocena możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki), studium
wykonalności, analiza opłacalności inwestycji, analiza potencjału rynku. 

Wspieramy firmy pragnące minimalizować negatywny wpływ realizowanych inwestycji na środowisko i otoczenie, a także w jak najwyższym stopniu budować 

wartość społeczną kreowanych przestrzeni, pozytywnie wpływając na życie ludzi. 

Łączenie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy typu joint venture, poszukujących partnerów o określonej wiedzy, umiejętnościach i zasobach (takich jak praktyczny know-how, znajomość rynku czy kapitał inwestycyjny).

Wspieramy inwestorów zainteresowanych aktywnością w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy 

uwarunkowania rynków, oceniamy potencjał lokalizacji, identyfikujemy specyficzne zagrożenia
i rekomendujemy strategie.

Udział w negocjacjach warunków kupna/sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji, identyfikacja czynników ryzyka, sporządzanie i opiniowanie umów, wyceny i analizy due diligence, wsparcie w zakresie finalizacji transakcji.

Kreowanie popytu wyłącznie w oparciu o bezpośrednie relacje z uczestnikami rynku, silne 

rozeznanie w zakresie ich potrzeb oraz kierowanie ofert maksymalnie do trzech odbiorców naraz, pozwala na zachowanie wysokiego stopnia dyskrecji sprzedaży.

Sprzedaż części aktywów portfelowych, 

które nie są spójne z bieżącą strategią firmy oraz nabycie nowych aktywów, które będą lepiej pełniły swoje funkcje, optymalizując 

osiągane wyniki finansowe.

Pozyskiwanie nieruchomości budynkowych o różnych funkcjach i na rozmaite cele, od generujących dochód nowoczesnych obiektów biurowych, po zabytkowe budynki do renowacji, z potencjałem hotelowym, mieszkaniowym czy wielofunkcyjnym. 

Jesteśmy dla naszych Klientów oczami 
i uszami, dostarczając informacji o ofertach nieruchomości typu off-market o rozmaitym przeznaczeniu i zgodnych wieloma

wytycznymi, niedostępnych dla innych uczestników rynku.

Maksymalizacja dochodów generowanych przez nieruchomości, sporządzanie
i opiniowanie umów najmu, zabezpieczanie interesów właściciela, prowadzenie rozmów
z potencjalnymi najemcami, 
negocjowanie warunków w imieniu wynajmującego.


Strategie podnoszenia wartości aktywów, uwzględniające przygotowywanie terenów do procesu budowlanego, modernizację
i zmianę funkcji nieruchomości budynkowych, uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wybór lokalizacji inwestycji, dobór funkcji dla planowanych i istniejących obiektów, optymalizacja wielkości terenów
inwestycyjnych oraz ich wykorzystania, opracowanie optymalnego produktu dla przyszłego nabywcy bądź najemcy.

Analiza chłonności terenów niezabudowanych oraz zabudowanych
(w tym ocena możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki), studium
wykonalności, analiza opłacalności inwestycji, analiza potencjału rynku. 

Wspieramy firmy pragnące minimalizować negatywny wpływ realizowanych inwestycji na środowisko i otoczenie, a także w jak najwyższym stopniu budować wartość społeczną kreowanych przestrzeni, pozytywnie wpływając na życie ludzi. 

Łączenie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy typu joint venture, poszukujących partnerów o określonej wiedzy, umiejętnościach i zasobach (takich jak praktyczny know-how, znajomość rynku
czy kapitał inwestycyjny).

Wspieramy inwestorów zainteresowanych aktywnością w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy uwarunkowania rynków, oceniamy potencjał lokalizacji, identyfikujemy specyficzne zagrożenia
i rekomendujemy strategie.

Udział w negocjacjach warunków kupna/
sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji, identyfikacja czynników ryzyka, sporządzanie i opiniowanie umów, wyceny i analizy due diligence, wsparcie
w zakresie finalizacji transakcji.

Kreowanie popytu wyłącznie w oparciu
o bezpośrednie relacje z uczestnikami rynku, silne rozeznanie w zakresie ich potrzeb oraz 
kierowanie ofert maksymalnie do trzech odbiorców naraz, pozwala na zachowanie 
wysokiego stopnia dyskrecji sprzedaży.

Sprzedaż części aktywów portfelowych, 

które nie są spójne z bieżącą strategią firmy oraz nabycie nowych aktywów, które będą lepiej pełniły swoje funkcje, optymalizując 

osiągane wyniki finansowe.


Sprzedaż części aktywów portfelowych, 

które nie są spójne z bieżącą strategią firmy oraz nabycie nowych aktywów, które będą lepiej pełniły swoje funkcje, optymalizując 

osiągane wyniki finansowe.

Pozyskiwanie nieruchomości budynkowych o różnych funkcjach i na rozmaite cele, od generujących dochód nowoczesnych obiektów biurowych, po zabytkowe budynki do renowacji, z potencjałem hotelowym, mieszkaniowym czy wielofunkcyjnym. 

Jesteśmy dla naszych Klientów oczami 
i uszami, dostarczając informacji o ofertach nieruchomości typu off-market o rozmaitym przeznaczeniu i zgodnych wieloma

wytycznymi, niedostępnych dla innych uczestników rynku.

O B S Z A R Y  W S P A R C I A

W A R T O Ś Ć 
D L A  K L I E N T Ó W

O B S Z A R Y  W S P A R C I A

O B S Z A R Y  W S P A R C I A

Wspieramy fundusze inwestycyjne, biura rodzinne, 

międzynarodowe firmy inwestycyjne  oraz 

prywatnych inwestorów, budujących portfele

nieruchomościowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi Klientami są także operujące w regionie przedsiębiorstwa deweloperskie wielu sektorów, firmy zajmujące się obrotem na rynku nieruchomości oraz podmioty 

reprezentujące liczne gałęzie branż: handlowej, 

hotelowej, medycznej, magazynowej, produkcyjnej oraz energetycznej.

Wykorzystując rozległą sieć relacji biznesowych oraz głęboką znajomość strategii inwestycyjnych, zamierzeń i procesów decyzyjnych 
Klientów, jesteśmy w stanie efektywnie łączyć zapotrzebowanie z możliwościami. Dostarczamy 

nieruchomości wpasowujące się w szczegółowe kryteria, a także skutecznie organizujemy popyt na posiadane aktywa.
 

Wspieramy fundusze inwestycyjne, biura rodzinne, międzynarodowe firmy inwestycyjne 

oraz prywatnych inwestorów, budujących portfele nieruchomościowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi Klientami są także operujące w regionie przedsiębiorstwa deweloperskie wielu sektorów, firmy zajmujące się obrotem na rynku nieruchomości oraz podmioty reprezentujące liczne gałęzie branż: handlowej, hotelowej, medycznej, magazynowej, produkcyjnej oraz energetycznej.

Wykorzystując rozległą sieć relacji biznesowych oraz głęboką znajomość strategii inwestycyjnych, zamierzeń i procesów decyzyjnych Klientów, jesteśmy w stanie efektywnie 

łączyć zapotrzebowanie z możliwościami. Dostarczamy nieruchomości wpasowujące się w szczegółowe kryteria, a także skutecznie organizujemy popyt na posiadane aktywa.
 

Wspieramy fundusze inwestycyjne, biura rodzinne, międzynarodowe firmy inwestycyjne 
oraz prywatnych inwestorów, budujących 
portfele nieruchomościowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi Klientami są także operujące w regionie przedsiębiorstwa deweloperskie wielu sektorów, firmy zajmujące się obrotem na rynku nieruchomości oraz 
podmioty reprezentujące liczne gałęzie branż: handlowej, hotelowej, medycznej, magazynowej, produkcyjnej oraz energetycznej.

Wykorzystując rozległą sieć relacji biznesowych oraz głęboką znajomość strategii inwestycyjnych, zamierzeń i procesów decyzyjnych Klientów, jesteśmy w stanie efektywnie łączyć zapotrzebowanie z możliwościami. Dostarczamy nieruchomości wpasowujące się w szczegółowe kryteria, a także skutecznie organizujemy popyt na posiadane aktywa.

O  B L A C K  W H A L E

mln EUR to wartość

należących do naszych klientów aktywów na sprzedaż w 2024 roku

mln EUR to budżet
inwestycyjny naszych klientów na 2024 rok

Komercjalizacja 

obiektów

Zwiększanie wartości 

nieruchomości portfelowych

Maksymalizacja zwrotów z inwestycji

Analiza potencjału nieruchomości

Wspieranie celów
z obszaru ESG

Kojarzenie partnerów joint venture

Strategie wejścia na rynki CEE

Zarządzanie procesami transakcyjnymi

Prowadzenie dyskretnej sprzedaży aktywów

Akwizycja gruntów zabudowanych

Akwizycja terenów
pod inwestycje

Restrukturyzacja portfela nieruchomości / banku ziemi

to liczba sektorów rynku nieruchomości, w których jesteśmy obecni
 

to liczba obsługiwanych 
przez nas inwestorów,
pochodzących z pięciu 
kontynentów

0
0
0
0

Maksymalizacja dochodów generowanych przez nieruchomości, sporządzanie
i opiniowanie umów najmu, zabezpieczanie interesów właściciela, prowadzenie rozmów
z potencjalnymi najemcami, 
negocjowanie warunków w imieniu wynajmującego.


Strategie podnoszenia wartości aktywów, uwzględniające przygotowywanie terenów do procesu budowlanego, modernizację
i zmianę funkcji nieruchomości budynkowych, uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wybór lokalizacji inwestycji, dobór funkcji dla planowanych i istniejących obiektów, optymalizacja wielkości terenów
inwestycyjnych oraz ich wykorzystania, opracowanie optymalnego produktu dla przyszłego nabywcy bądź najemcy.

Analiza chłonności terenów niezabudowanych oraz zabudowanych
(w tym ocena możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki), studium
wykonalności, analiza opłacalności inwestycji, analiza potencjału rynku. 

Wspieramy firmy pragnące minimalizować negatywny wpływ realizowanych inwestycji na środowisko i otoczenie, a także w jak najwyższym stopniu budować wartość społeczną kreowanych przestrzeni, pozytywnie wpływając na życie ludzi. 

Łączenie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy typu joint venture, poszukujących partnerów o określonej wiedzy, umiejętnościach i zasobach (takich jak praktyczny know-how, znajomość rynku
czy kapitał inwestycyjny).

Wspieramy inwestorów zainteresowanych aktywnością w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizujemy uwarunkowania rynków, oceniamy potencjał lokalizacji, identyfikujemy specyficzne zagrożenia
i rekomendujemy strategie.

Udział w negocjacjach warunków kupna/
sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji, identyfikacja czynników ryzyka, sporządzanie i opiniowanie umów, wyceny i analizy due diligence, wsparcie
w zakresie finalizacji transakcji.

Kreowanie popytu wyłącznie w oparciu
o bezpośrednie relacje z uczestnikami rynku, silne rozeznanie w zakresie ich potrzeb oraz 
kierowanie ofert maksymalnie do trzech odbiorców naraz, pozwala na zachowanie 
wysokiego stopnia dyskrecji sprzedaży.

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

POBIERZ BEZPŁATNIE:

  Łączymy strony  

  na rynku  
  wielkoformatowych  
  nieruchomości  

m.wilner@blackwhale.pl

Olga Walczyk

Co-founder, Portfolio Director

b.sluszewski@blackwhale.pl

Bartosz Słuszewski

Marketing Director

o.danieluk@blackwhale.pl

Olga Danieluk

Office Manager

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Finance Director

k.knapik@blackwhale.pl

Kamil Knapik

Business Development Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Sales Director

m.wilner@blackwhale.pl

Mariusz Wilner

Co-founder, CEO

Bartosz Słuszewski

n.chermer@blackwhale.pl

Natalia Chermer

Co-founder, Board Member

Bartosz Słuszewski
 

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

b.sluszewski@blackwhale.pl

Marketing Director

Nasze podejście jest znacząco odmienne od działań przeciętnej agencji działającej na rynku nieruchomości. Przede wszystkim, zajmujemy się wyłącznie nieruchomościami stricte inwestycyjnymi, co wymusza na nas odmienne ścieżki postępowania. Nauczeni doświadczeniem, stronimy od ogłoszeń oraz robienia zbędnego szumu wokół sprzedaży. Podobnie jak do upolowania kaczki nie potrzeba bomby atomowej, tak do sprzedaży nieruchomości nie jest konieczne informowanie o swym zamiarze wszystkich osób w kraju (lub internecie).

 

Wystarczający jest dostęp do informacji, kto takiej nieruchomości poszukuje i złożenie oferty w sposób bezpośredni. Taki model działania przynosi nieocenione korzyści obu stronom: sprzedającemu pozwala trafiać z ofertą prosto do zainteresowanych, unikając ryzyka ,,nadmiernej ekspozycji" (inwestorzy zwykle tracą zainteresowanie ofertami, które krążą po rynku, będąc dostępnymi dla każdego), zaś kupującym pozwala na dostęp do perfekcyjnie dopasowanych ofert przed innymi uczestnikami rynku.

Model współpracy
w zakresie
dostarczania ofert:

Ceniąc dyskrecję i stroniąc od robienia szumu wokół sprzedaży, generujemy popyt wyłącznie w oparciu o bezpośrednie relacje z obsługiwanymi przez nas inwestorami, dysponując dogłębną wiedzą na temat wymogów, które spełniać muszą poszukiwane przez nich nieruchomości. Taki model pozwala nam skutecznie docierać wyłącznie do realnie zainteresowanych odbiorców, unikając ryzyka nadmiernej ekspozycji ofert, a także umożliwia współpracującym z nami inwestorom otrzymywanie perfekcyjnie dopasowanych do ich zapotrzebowania oraz planów propozycji przed innymi uczestnikami rynku.

S K O N T A K T U J  S I Ę  Z  N A M I :

S K O N T A K T U J  S I Ę  

Z  N A M I :

W y ś l i j
W y ś l i j
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

m.wilner@blackwhale.pl

Co-founder, Portfolio Director

Mariusz Wilner

Beata Kądziela

Jakub Ludnicki

Grzegorz Radwan

Sales Director

g.radwan@blackwhale.pl

Grzegorz Radwan

Finance Director

j.ludnicki@blackwhale.pl

Jakub Ludnicki

Natalia Chermer

Mariusz Wilner

Grzegorz Radwan

Bartosz Słuszewski
 

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku

Nieruchomości inwestycyjne

Nawiązywanie partnerstw przez podmioty 
wzajemnie uzupełniające swoje możliwości
i kompetencje, stanowi skuteczną metodę osiągania celów. Wspieramy podmioty inwestycyjne i firmy deweloperskie
w budowaniu wartościowych kooperacji.