1. pl
  2. en

P L    E N 

Polityka prywatności & Cookies

Polityka prywatności
& Cookies

P L    E N 

PL   EN

  1. pl
  2. en

PL   EN

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Black Whale Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 2, NIP: 6343021708,

KRS: 0001026229, REGON: 524794626.
 
Dane Kontaktowe:
– e-mail: biuro@blackwhale.pl
– numer telefonu: 507 508 334
– adres do korespondencji: ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice.
 
Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Administrator:
 
• Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
• Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie
poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• Przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
• Stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych przez siebie danych.
 
2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem
przez Państwa z serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych
usług, w następujących celach:
 

A) KONTAKT Z KLIENTEM – OBSŁUGA ZAPYTAŃ PRZESŁANYCH PRZEZ
FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Przesłanie wiadomości na naszą skrzynkę poczty elektronicznej bądź poprzez
elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania
Państwa danych osobowych. W tym celu przetwarzamy, np. imię i nazwisko,
adres email, numer telefonu.
 
• w celu obsługi nadesłanej korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na
przesłane zapytania,
• podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest
prawnie usprawiedliwiony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów; utrzymanie
kontaktu przed nawiązaniem współpracy,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych
utrudni, czy wręcz uniemożliwi komunikację, odpowiedź na przesłaną
wiadomość.
 
B) DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY, REALIZACJA
ZAWARTEJ UMOWY
W celu zawarcia i realizacji umowy wymagane jest podanie danych
osobowych niezbędnych do jej realizacji.
 
• w celu zawarcia umowy, jej realizacji, spełnienia obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości, dochodzeniu
ewentualnych roszczeń z tytułu zawartych umów, świadczonych usług.
• podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest
niezbędność:
• sporządzenie oraz wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wypełnienia obowiązku prawnego, np. wystawienia faktury, dokonania
rozliczeń, wykonanie obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów
prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, który polega
na ochronie praw Administratora w momencie dochodzenia ewentualnych
roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, konsekwencją nie
podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.
 

C) MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, SERWIS INTERNETOWY
 
Prowadzimy stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych,
przetwarzając dane, które Państwo nam udostępniają:
 
• w celu informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, które
organizujemy; naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji
z

Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat,
wiadomości),
• podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony
interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promowaniu
naszej marki, naszych produktów i usług, budowaniu i utrzymywaniu
społeczności z nami związanej oraz w celu prowadzenia komunikacji,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości informowania Państwa o naszych
aktywnościach, organizowanych wydarzeniach, czy podjęcia kontaktu.
 
D) STATYSTYKI, BADANIE OPINI KLIENTA, OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ
STRONY I MARKETINGU
 
Zapewniamy najwyższe standardy świadczenia naszych usług, dlatego
możemy prowadzić statystyki, analizy, badania satysfakcji klienta.
 
• w celu optymalizacji działań i dostosowania naszych usług do potrzeb
klientów; oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego;
• podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony
interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnianiu
najwyższych standardów świadczonych usług oraz zgoda na przetwarzanie
danych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wykorzystywania
marketingowych plików cookies umożliwiających dostarczenie Państwu treści
reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości optymalizacji i dostosowania naszych usług do
Państwa potrzeb.
 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie
to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu
zależy od rodzaju umowy oraz celu przetwarzania:

 
Dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych za pomocą
poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego będą przetwarzane do
momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem
i zamknięcia zgłoszenia, po tym czasie mogą być archiwizowane.
• Dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy i prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie będą archiwizowane do
momentu przedawnienia roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych
ciążących na administratorze (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy).
• Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do
momentu wycofania tej zgody bądź do ustania celu, w którym dane zostały

zebrane (np. prowadzenia newsletter’a). Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
 
4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu
następujące uprawnienia:

 
Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych
osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego
przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane
oraz okresach przetwarzania,
• Prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, informacji o tym
przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
• Prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów
przetwarzania,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania,
• Prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
• Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

W przypadku wystąpienia przez Państwa z żądaniem związanym z realizacją
powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W
razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje
wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień mogą Państwo złożyć:
e-mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@blackwhale.pl
Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo w ciągu 14 dni.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Państwa dane są
przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 
5. ODBIORCY DANYCH
 
Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy,
współpracownicy oraz świadczący usługi na rzecz Administratora. Osoby,

które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do
zachowania ich poufności.
Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub
organów zewnętrznych, a w szczególności:
 

podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
• podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu
Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi
IT, usługi marketingowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, księgowe,
kurierskie, bankowe, operatorzy płatności, pomoc prawną, itp.),
• innym niezależnym odbiorcom, naszym partnerom handlowm oraz innym
upoważnionym przez Państwa odbiorcom.
Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny
sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z
wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 
6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU
 
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Wyjątek
mogą stanowić działania związane z wykorzystywaniem przez Administratora
narzędzi służących do promowania własnej marki w mediach

społecznościowych, czy prowadzenia newsletter’a.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 
7. PLIKI COOKIES
 
• Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
(np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez
system teleinformatyczny Administratora.
• Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w
celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, tworzenia
statystyk, marketingu i remarketingu, dopasowania wyświetlanych materiałów
w sieciach reklamowych (np. Google) na podstawie profilu użytkownika.
• Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez
Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony
przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,

programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
• Administrator może wykorzystywać Cookies do prowadzenia analiz na
potrzeby anonimowych statystyk w celu optymalizacji działania serwisu

internetowego.
• Administrator wykorzystuje zewnętrzne Cookies w celu popularyzowania
własnego serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.
Administrator zewnętrznych Cookies Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
• W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności
proponujemy bezpośredni kontakt z dostawcą usług bądź zapoznanie się
z polityką prywatności:
Facebook Google Instagram Twitter
 
8. LOGI SERWERA

 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym przechowywana jest strona.
• Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik.
• Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
• Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.
• Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 
9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile
będzie wymagało tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki
technologiczne funkcjonowania serwisu lub będzie to podyktowane rozwojem
serwisu. Aktualny tekst polityki zawszę będzie znajdować się w serwisie.

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku