1. pl
  2. en

P L    E N 

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez KPMG, finansowanie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje kluczowym obszarem zainteresowania dla banków. Niemniej jednak, banki w regionie są podzielone co do przyszłych zmian w swoich portfelach kredytowych. Zaskakujące dane wskazują, że 38% ankietowanych nie spodziewa się istotnych zmian, podczas gdy kolejne 38% oczekuje wzrostu. 

 

W ciągu najbliższych dwóch lat wiele banków stanie przed koniecznością refinansowania znacznej części swoich portfeli. W szczególności, segment kredytów na nieruchomości o krótkim terminie spłaty będzie wymagał szczególnej uwagi. Około 17% tych kredytów ma być spłaconych w ciągu 12 miesięcy, a 32% w ciągu dwóch lat. 

 

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wskazuje na zmieniające się trendy inwestycyjne. Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie zainteresowani aktywami magazynowymi, odgrywają kluczową rolę. Jednakże, sektor biurowy stoi przed wyzwaniami związanymi z ewolucją modeli pracy i zmniejszonym popytem na przestrzeń biurową. 

 

W Polsce, banki ponownie skupiają swoje finansowanie na obiektach magazynowych, inwestycjach biurowych oraz mieszkaniowych. Jest to zgodne z trendami obserwowanymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Badanie wykazało także wzrost marż odsetkowych większości banków w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak, wzrost ten był bardziej umiarkowany, nieproporcjonalny do gwałtowanego wzrostu benchmarkowych stóp procentowych. 

 

Wniosek z raportu KPMG sugeruje, że banki w regionie stosują restrykcyjne podejście do zabezpieczeń, zwłaszcza w przypadku projektów deweloperskich. Ponadto, wskaźniki LTV i LTC utrzymują się na względnie stabilnym poziomie, choć polskie banki wykazują pewną styczność w akceptowaniu wyższych wskaźników LTV dla inwestycji logistycznych i biurowych. 

 

Raport „Property Lending Barometr” stanowi istotne źródło informacji na temat aktualnych tendencji i prognoz w sektorze finansowania nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badania odzwierciedlają dynamiczny charakter tego sektora oraz wyzwania, które będą kształtować jego przyszłość. 

PL   EN

P L    E N 

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

1 1 . 0 2 . 2 0 2 4

C Z Y T A J

P O W R Ó T2 7 . 1 2 . 2 0 2 3

Nowe wyzwania w finansowaniu nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

O B S E R W A C J E

 


 

All rights reserved, 2022

Black Whale Sp. z o.o.

ul. Żelazna 2

40-851 Katowice

biuro@blackwhale.pl
507 508 334

P O Z O S T A Ł E
 

O nas
Region CEE

Obserwacje

Dla mediów

N A W I G A C J A
 

Strona główna
Wartość dla klientów

Obszary wsparcia

Sektory rynku